اشتراک خدمات

پلن آزمایشی / خدمات

رایگان هفت روز
 • ایجاد ۱ آگهی خدماتی
 • انتشار آگهی در صفحه اصلی
 • امکان درخواست ثبت آگهی در شبکه های اجتماعی
 • رتبه بندی SEO در گوگل با یک کلید واژه
 • انتشار ویدیو تبلیغاتی ۳۰ ثانیه ای

پلن اول / آگهی خدمات

۸۲۵۰۰۰تومان
۵۹۰/۰۰۰ تومان شش ماه
 • ایجاد ۴ آگهی خدماتی
 • انتشار آگهی در صفحه اصلی
 • امکان درخواست ثبت آگهی در شبکه های اجتماعی
 • رتبه بندی SEO در گوگل با چهار کلید واژه
 • انتشار ویدیو تبلیغاتی ۳۰ ثانیه ای

پلن دوم/آگهی خدمات

۱۴۵۰۰۰۰تومان
۹۰۰/۰۰۰ تومان یک سال
 • ایجاد ۴ آگهی خدماتی
 • انتشار آگهی در صفحه اصلی
 • امکان درخواست ثبت آگهی در شبکه های اجتماعی
 • رتبه بندی SEO در گوگل با چهار کلید واژه
 • انتشار ویدیو تبلیغاتی ۳۰ ثانیه ای