قانون مقررات صادرات و واردات

walladminنویسنده: walladmin
بازدید: 682 بازدید

قانون مقررات صادرات و واردات                                                                                                              معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات

معاونت حقوقی ریاست جمهوری       

آیین نامه اجرایی مقررات صادرات و واردات : هیئت وزیران در جلسه های مورخ ۷، ۱۰ و ۱۳۷۳/۰۱/۱۴ بنا به پیشنهاد شماره ۶۴۹۴۵/۱۰۰ مورخ ۱۳۷۲/۱۰/۲۳ وزارت بازرگانی و به استناد ماده (۲۳) قانون مقررات صادرات و واردات – مصوب ۱۳۷۲ – آیین نامه اجرایی قانون یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود.

تاریخ تصویب : ۱۳۷۳/۰۱/۱۴ – تاریخ آخرین اصلاحیه: ۱۴۰۰/۰۵/۰۳

دستگاه اجرایی : وزارت صمت

ماده ۱

کمیته دائمی مقررات صادرات و واردات متشکل از نمایندگان نهاد ریاست جمهوری ، وزارت بازرگانی ، وزارت راه و ترابرای ، وزارت نفت ، وزارت امور خارجه ، وزارت کار و امور اجتماعی ، وزارتخانه های صنعتی و معدنی ، وزارت کشاورزی ، وزارت جهادسازندگی ، وزارت امور اقتصادی و دارایی ، وزارت تعاون ، سازمان برنامه و بودجه ، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ، گمرک ایران ، اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و اتاق تعاون ، تهیه پیش نویس لوایح قانونی ، مصوبات هیات دولت ، شورای اقتصاد و کمیسیون اقتصاد هیات دولت را در موارد زیر به عهده خواهد داشت :

لایحه مقررات صادرات و ورادات، لوایح موردی برای انجام اصلاحات و تغییرات لازم در قانون مقررات صادرات و واردات.

لایحه برای لغو انحصاراتی که مانع رشد تولید یا تجارت است.

آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادارت و واردات ، اصلاحات و تغییرات موردی روی آیین نامه اجرایی قانون مذکور.

اصلاحات و تغییرات مندرجات جدول تعرفه گمرکی ضمیمه مقررات صادرات و واردات.

طرح تصویبنامه های هیات وزیران ، شورای اقتصاد و کمیسیون اقتصادی هیات وزیران در رابطه با مقررات صادرات و واردات.

کمیته مذکور همچنین بررسی و اظهار نظر و اقدام روی پیشنهادهای مربوط به مقررات صادرات و واردات را نیز به عهده خواهد داشت.

تبصره ۱

کمیته موضوع این ماده در وزارت بازرگانی و به ریاست معاون وزیر بازرگانی تشکیل می گردد . دبیرخانه کمیته مذکور در مزارت بازرگانی خواهد بود. نظر کمیته به مراجع ذی ربط منعکس خواهد گردید

تبصره ۲

در مواردی که وزارتخانه های دیگری در ارتباط با موضوع باشند نماینده وزارتخانه ذی ربط با حق رای به جلسه دعوت خواهد شد.

ماده ۲

وزارتخانه ها و سازمان هایی که ورود یا صدور کالاهایی موکول به موافقت آنهاست باید نظر کلی خود را در رابطه با ورود یا صدور کالاهای مذکور تا ۱۵ بهمن ماه هر سال برای اجرا در سال بعد به وزارت بازرگانی اعلام دارند و در موارد استثنایی که به دلایلی العام موافقت کلی مقدور نباشد دلایل خود و ضوابط صدور مجوز را به وزارت بازرگانی اعلام کنند.

تبصره در موارد خارج از موافقت کلی وزارتخانه ها و سازمان ها به استثنای کالاهای موکول به موافقت وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح که وزارت بازرگانی اقدام به استعلام از وزارتخانه یا سازمان ذی ربط می نماید ، چنانچه ظرف ۲۰ روز از تاریخ دریافت استعلام پاسخی به آن وزارت داده نشود وزارت بازرگانی مجاز است راسا نسبت به صدور مجوز موردی اقدام نماید.

محصولات کشاورزی و دامی از شمول زمان بندی فوق مستثنی بوده و حسب شرایط در هر زمان در مورد ورود یا صدور این محصولات توسط وزارتخانه های کشاورزی و جهاد سازندگی حسب مورد و وزارت بازرگانی مشترکا اعلام نظر میشود.

ماده ۳

وزارتخانه ها و سازمان هایی که ورود یا صدور کالاهایی منوط به رعایت ضوابط استانداردها یا اخذ گواهی آنها ، قبل یا بعد از اظهار کالا در گمرک میباشد ، موظفند شرایط و مشخصات مورد نظر خود ، همچنین نام موسسات و سازمان های کنترل کننده و مجری ضوابط مذکور را با درج آگهی در جراید و انتشار مقررات ناظر به اطلاع وارد کنندگان ، صادر کنندگان و سازمانهای اجرایی ذی ربط برسانند.

تبصره

وزارتخانه ها و سازمانهای مذکور موظف هستند زمان بندی بررسی و آزمایش کالاهای تحت پوشش خودرا ضمن لحاظ نمودن حداکثر تسهیل و تسریع در امور تهیه و اعلام کنند.

ماده ۴

وزارتخانه ها و سازمانهای مسوول صدور گواهی بهداشت انسانی ، دامی و نباتی همچنین گواهی انطباق با استاندارد و نظایر آنها  که برای ورود کالا اخذ آنها ضرورت دارد ولی به عنوان مجوزهای ورود تلقی نمیگردند ، موظف هستند بدون در نظر گرفتن موافقت یا مخالفت خود با ورود یا صدور کالای مورد تقاضا نسبت به صدور گواهی اقدام نمایند.

ماده ۵

با توجه به مفاد مواد ( ۱ ) و ( ۸ ) قانون مقررات صادرات و واردات که از این پس به اختصار « قانون » نامیده میشود ورود کلیه کالاهای قابل ورود اعم از اینکه وارد کننده از بخش دولتی یا غیر دولتی باشد به استثنای موارد زیر موکول به ثبت سفارش و اخذ مجوز ورود از وزارت بازرگانی با رعایت سایر شرایط مقرر خواهد بود.

موارد استثناء

کالاهای مورد نیاز خانوارهای مرزنشین، شرکتهای تعاونی آنها، ملوانان، کارکنان شناورها طبق فهرستی که در همین آیین نامه می آید و در حد مقرر در آن.

گمرک موظف است آمار ورادات کالاهای موضوع این بند را طبق فرم وزارت بازرگانی تنظیم نموده و در پایان هر ماه به وزارت مذکور ارسال نماید.

کالاهای خاص نظامی با تایید وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و کالاهای خاص انرژی اتمی با تایید رییس سازمان انرژی اتمی.

کالاهای همراه مسافران ورودی در حدی که در این آیین نامه مشخص میگردد و طبق فهرستی که وزارت بازرگانی اعلام مینماید.

کالاهای وراداتی از طریق پست در حدی که در این آیین نامه مشخص میشود.

نمونه های تجارتی و تولیدی در حدی که در این آیین نامه تعیین خواهد شد.

تبصره ۱

کالاهای اهدایی موضوع بند ۹ ماده ۳۷ قانون امور گمرکی به شرط تجاری نبودن فق۴ط از لحاظ احراز انطباق با قانون مربوط منوط به بررسی وزارت بازرگانی خواهد بود.

لکن با توجه به مفاد تبصره ذیل بند ۲۰ ماده ۳۷ قاون مذکور نیاز به مجوزهای ورود مقرر توسط دولت را نخواهد داشت.

تبصره ۲

مجوز ورود و ثبت سفارش وزارت بازرگانی برای ترخیص کالا کافی بوده و با داشتن آنها نیاز به اخذ مجوز ترخیص از وزارت مذکور نخواهد بود.

لکن مواردی مانند گواهی بهداشت وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی یا سازمان دامپزشکی و گواهی بهداشت نباتی سازمان حفظ نباتات و گواهی انطباق با استاندارد موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی و نظایر آنها که برای تایید کیفیت کالا مستلزم بازدید کالا در مبدا یا بعد از ورود به گمرک و نمونه برداری از آن است و اخذ آنها قانونا الزامی است مشمول مفاد تبصره یک ماده ۸ قانون نمیباشد.

تبصره ۳

در مورد واردات کارگران و ایرانیان شاغل در کشورهای خارجی روش ثبت سفارش به صورت خاص با هماهنگی وزارت بازرگانی و وزارت کار و امور اجتماعی تعیین خواهد شد.

ماده ۶

در مواردی که برای کالاهای وارداتی ، استاندارد اجباری تعیین و از طریق وزارت بازرگانی اعلام می شود همچنین در مورد سایر استانداردها و ضوابط موضوع ماده ۳ این آیین نامه ، وارد کنندگان موظف هستند استانداردها و ضوابط مورد نظر را در قرار دادهای خرید و اوراق ثبت سفارش کالا جهت الزام فروشنده به ارسال کالا طبق استانداردها و ضوابط تعیین شده قید نموده ، همچنین در اوراق مذکور ارائه برگ بازرسی کالا مبنی بر تایید رعایت استانداردها و ضوابط مذکور را شرط پرداخت وجه قرار دهند.

وزارت بازرگانی و بانک حسب مورد موظفند از ثبت آماری و صدور مجوز ورود ، و ثبت سفارش کالاهای وارداتی مشمول استانداردها و ضوابط مذکور که نکات بالا در پیش فاکتور و سایر اوراق ثبت سفارش آنها رعایت نشده باشد خودداری نمایند.

ماده ۷

مقررات و دستورالعمل های سیستم بانکی کشور برای ورود و صدور کالا همچنین مقررات و دستورالعملهای شورای عالی هماهنگی ترابری کشور ، شورای عالی بیمه ، شرایط صدور گواهی های موضوع ماده ۶ فوق که در چهار چوب وظایف و اختیارات وزارتخانه ها و سازمان های متولی امر ، صادر و عینا ظرف سه روز از طریق وزارت بازرگانی العام میشود جزو ضوابط ورود و صدور کالا میباشد که رعایت آنها در مورد کلیه کالاهای قابل ورود یا قابل صدور الزامی است.

ماده ۸

الف : کالای ممنوعه قانونی عبارت است از کالایی که ورود یا صدور آن به موجب قوانین ممنوع شده است.

ب : کالای ممنوعه توسط دولت شامل کلیه کالاهایی است که در جدول ضمیمه مقررات صادرات و واردات یا دیگر مصوبات دولت غیر مجاز اعلام شده است.

ماده ۹

هرگونه معامله تجاری با رژیم اشغالگر قدس ممنوع است.

ماده ۱۰

در اجرای ماده ۳ قانون ، ملاک تجاری بودن ، نحوه صدور ، تمدید و ابطال کارت بازرگانی و موارد معافیت از داشتن آن ، به شرح زیر اعلام میگردد :

۱-ملاک تجاری بودن کالا :

۲-کالاهایی که به تشخیص گمرک برای فروش ، وارد یا صادر میگردد، اعم از اینکه به همان شکل یا پس از انجام عملیات تولیدی ، تفکیک و بسته بندی به فروش برسد تجاری تلقی خواهد شد.

۳-تبصره  موارد زیر تجاری تلقی نمیگردد :

۱-نمونه های تجاری و صنعتی و نمونه برای بررسی و آزمایش در حدی که میتواند نمونه تلقی شود.

۲-ماشین آلات، تجهیزات و اجزا و قطعات مربوط مورد نیاز واحدهای تولیدی فاقد کارت بازرگانی که در مواقع لزوم در حد نیاز خود با تشخیص وزارت بازرگانی راسا وارد می نمایند.

۳-عملیات ورود و صدور کالا یا خدمت توسط سازمانها و موسست دارای ردیف بودجه.

۴-صدور کالا توسط صادر کنندگان مبتدی برای یک دوره حداکثر ۶ ماهه در آغاز کار با مجوز وزارت بازرگانی.

۲- نحوه صدور کارت بازرگانی

کارت بازرگانی توسط شعب اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در تهران یا شهرستانها به نام متقاضیانی که واجد شرایط زیر باشند صادر میگردد که در صورت تایید توسط وزارت بازرگانی معتبر خواهد بود.

تبصره

شرکتهای تعاونی میتوانند از اتاق بازرگانی و صنایع و معادن یا اتاق تعاون، کارت بازرگانی دریافت نمایند.

۱/۲_ اشخاص حقیقی ایرانی.

۱/۱/۲_ داشتن حداقل سن ۱۸ سال تمام در مورد خانم ها.

۲/۱/۲_ داشتن برگ پایان خدمت نظام وظیفه یا برگ معافیت برای آقایان.

۳/۱/۲_ داشتن سه سال سابقه فعالیت تجاری یا تولیدی به تایید دو نفر از دارندگان کارت بازرگانی یا ارائه مدارک دانشگاهی یا داشتن مجوز تولید از یکی از وزارتخانه های تولیدی.

۴/۱/۲_ داشتن محل کسب متناسب با رشته فعالیت، اعم از ملکی یا استیجاری.

۵/۱/۲_ داشتن دفاتر پلمپ شده و ارائه اظهار نامه ثبتی.

۶/۱/۲_ داشتن حساب جاری در یکی از بانکها و ارائه گواهی بانک مبنی بر خوش حسابی.

۷/۱/۲_ عدم اشتغال تمام وقت در وزارتخانه ها و سازمانهای دولتی و قوای سه گانه.

۸/۱/۲_ عدم ورشکستگی به تقصیر و تقلب.

۹/۱/۲_ عدم محکومتی موثر کیفری.

۲/۲_ اشخاص حقیقی غیر ایرانی.

۱/۲/۲_ داشتن کلیه شرایط مقرر برای اشخاص ایرانی به استثنای برگ پایان خدمت وظیفه یا برگ معافیت.

۲/۲/۲_ داشتن پروانه کار واقامت معتبر.

۳/۲/۲_ عمل متقابل کشور متبوع آنها در مورد ایرانیان مقیم آن کشور در موارد خاص که صدور کارت بازرگانی بدون توجه ب عمل متقابل کشور متبوع متقاضی به تشخیص وزارت بازرگانی ضرورت داشته باشد، وزارت مذکور می تواند مجاز بودن صدور کارت بازرگانی برای این قبیل از متقاضیان را بدون رعایت شرط عمل متقابل به اتاق اعلام نماید.

۳/۲_ اشخاص حقوقی (اعم از اینکه تشکیل و ثبت آنها در ایران بوده و یا تشکیل آنها در خارج از کشور بوده و سپس در ایران به ثبت رسیده باشند):

۱/۳/۲_ مدیر عامل و رییس هیات مدیره شرکت دارای شرایط مقرر در بندهای ۱/۱/۲-۲/۱/۲-۷/۱/۲-۸/۱/۲-۹/۱/۲-۲/۲/۲-

۳/۲/۲ باشند.

تبصره ۱

مدیریت شرکتهای تعاونی و شکرتهای دولتی و شرکتهای موضوع قانون حفاظت صنایع مشمول محدودیت بند ۷/۱/۲ نخواهند بود.

تبصره ۲

مدیران شرکتهای دولتی ، شرکتهای متعلق به نهادهای انقلابی و شرکتهای موضوع قانون حفاظت صنایع که حکم مدیریت آنان توسط سازمان دولتی یا نهاد ذی ربط صادر شده باشد از ارائه گواهی موضوع بند ۹/۱/۲ معاف خواهند بود

۲/۳/۲- شرکت نیز باید واجد شرایط مقرر در بندهای ۴/۱/۲- ۵/۱/۲- ۶/۱/۲-۸/۱/۲ باشد.

۴-نحوه تمدید کارت بازرگانی: دارنده کارت بازرگانی یا نماینده او با در دست داشتن:

۱/۳- گواهی تسلیم اظهار نامه مالیاتی آخرین سالی که تا آن زمان اظهار نامه مالیاتی آن پذیرفته شده است و ارائه کد اقتصادی.

۲/۳- آگهی تغییرات در مدیریت و سایر تغییرات مربوط در صورتی که دارنده کارت شخص حقوقی باشد. جهت انجام تشریفات تمدید به اتاق بازرگانی مراجعه نماید تاریخ تمدید مبداء اعتبار مجدد کارت خواهد بود.

۵-موارد معافیت از داشتن کارت بازرگانی:

۱/۴- شرکت های تعاونی مرزنشینان ( کارت مرزنشینی ) برای ورود کالاهای مورد نیاز خانوارهای مرز نشین طبق فهرست مربوط و در حد تعداد، مقدار و ارزش تعیین شده و صدور کالاهای مابازای کالاهای وارداتی.

۲/۴- ملوانان ایرانی شاغل در شناورها که بین سواحل ایران و سایر کشورها در تردد هستند برای ورود کالاهای مورد نیاز خانواده خود در حد تعداد، مقدار و ارزش تعیین شده.

¾- پیله وران ، برای ورود کالا های قابل ورود مورد نیاز استان خود و استانهای همجوار در صورت اخذ کارت پیله وری و مجوز ورود از اداره بازرگانی شهر یا استان مربوط.

۴/۴- کارگران ایرانی شاغل در خارج از کشور در صورت داشتن کارنامه شغلی از وزارت کار و امور اجتماعی طبق فهرست مربوط و در حد تعداد، مقدار یا ارزش تعیین شده .

۵/۴- کالاهایی که ورود و صدور آنها به تشخیص گمرک برای فروش نمی باشد.

۵- اختلاف متقاضیان با اتاق بازرگانی و صنایع و معادن یا اتاق تعاون. در صورتی که بین متقاضیان کارت بازرگانی و اتاق بازرگانی و صنایع و معادن یا اتاق تعاون اختلاف پیدا شود هر یک از طرفین می توانند موضوع اختلاف را با ذکر دلایل خود جهت اتخاذ تصمیم نهایی به وزارت بازرگانی منعکس نمایند.

۶-در صورتی که بعد از صدور کارت برای وزارت بازرگانی مشخص شود که دارنده کارت فاقد یک یا چند شرط از شرایط د ریافت کارت می باشد یا بعد از صدور فاقد شرط یا شرایط مذکور گردیده است، وزارت مذکور می تواند راسا نسبت به ابطال کارت اقدام نموده و موضوع را به اطلاع اتاق بازرگانی و صنایع و معادن یا اتاق تعاون حسب مورد برساند. لکن در صورتی که این امر برای اتاق بازرگانی و صنایع و معادن یا اتاق تعاون مشخص گردد باید موضوع را جهت ابطال به وزارت بازرگانی منعکس نماید.

اصلاحیه: هیئت وزیران در جلسه ۳ مرداد ۱۴۰۰ به پیشنهاد معاونت علمی و فناوری رییس جمهور و در راستای سیاست های خود مبنی بر تقویت ارتباط صنعت و دانشگاه و تجاری سازی نتایح پژوهش ها از طریق حمایت از حضور اعضای هیئت علمی در شرکت های دانش بنیان، با اصلاح ماده (۱۰) آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات درخصوص نحوه و شرایط صدور کارت بازرگانی برای متقاضیان موافقت کرد.

به موجب اصلاحیه مذکور، مدیران عامل شرکت های تعاونی، شرکت های دولتی و شرکت های موضوع قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران، از شرط مندرج در آیین نامه یاد شده برای صدور کارت بازرگانی مبنی بر عدم اشتغال تمام وقت در وزارت‌خانه ها و سازمان های دولتی و قوای سه گانه مستثنی هستند.

ماده ۱۱

کالاهایی که به موجب جدول ضمیمه این آیین نامه یا تصوینامه های خاص از طرف دولت ممنوع اعلام می شود همچنین کالاهایی که شرط ورود آنها در جهت محدودیت تغییر می کند در صورت انطباق با یکی از شرایط ذیل و با رعایت مقررات قبل از ممنوعیت توسط دولت یا تغییر شرط ورود قابل ترخیص خواهد بود :

قبل از ممنوع شدن توسط دولت یا تغییر شرط ورود در گمرک موجود بوده و در دفاتر گمرک به ثبت رسیده باشد.

برای کالا قبل از ممنوعیت توسط دولت یا تغییر شرط ورود، اعتبار اسنادی گشایش شده و بارنامه حمل قبل از انقضای مهلت اعتبار صادر گردد.

برای کالا قبل از ممنوعیت توسط دولت یا تغییر شرط ورود از طریق بروات اسنادی پس از تایید ثبت سفارش توسط بانک مجاز ثبت سفارش گردیده و برای برات مربوط توسط وارد کننده قبولی نوشته شده و اولین بار نامه حمل قبل از انقضای مدت اعتبار ثبت سفارش صادر شده باشد و ظرف مهلت های ذیل بند ۴ این ماده به کشور وارد گردد.

در مورد کالاهای بدون انتقال ارز ( بدون تعهد سیستم بانکی برای پرداخت وجه) که مجوز های لازم برای ورود آنها براساس مقررات قبل از ممنوعیت توسط دولت یا تغییر شرط ورود کسب شده باشد. در صورتی که اولین بارنامه حمل قبل از ممنوعیت یا تغییر شرط ورود صادر و ظرف مهلت های زیر به کشور وارد گردد:

الف – در صورت حمل از طریق هوایی حداکثر ظرف ۲۰ روز از تاریخ صدور اولین بار نامه حمل.

ب – در صورت از طریق دریا، زمین یا به طور مرکب از طریق دریا و زمین از تاریخ صدور اولین بار نامه حمل به شرح زیر مهلت خواهد داشت :

در مورد کالاهایی که از کشورها و امارات عربی خلیج فارس و کشورهای همجوار خریداری و حمل می گردد ۲۰ روز.

در مورد سایر کشورها از طریق زمین ۴۰ روز، دریایی یا دریایی و زمینی ۵۵ روز.

تبصره ۱

در مورد کالاهای موضوع این ماده چنانچه مجوز قبلی وزارت بازرگانی قبل از ممنوعیت توسط دولت یا تغییر شرط ورود کسب شده باشد، باید بارنامه ظرف مهلت مندرج در مجوز صادر و کالا ظرف مهلت های تعیین شده در بندهای الف و ب فوق وارد شود.

تبصره ۲

موارد استثناء با موافقت کمیسیون موضوع ماده یک قابل انجام خواهد بود.

ماده ۱۲

حمل کالاهای صادراتی کشور با وسایل نقلیه خارجی مجاز است و نیاز به کسب مجوز شورای عالی هماهنگی و ترابری کشور وزارت راه ترابری ندارد.

تبصره

وزارت راه ترابری ( شورای عالی هماهنگی ترابری کشور ) با استفاده از روش های اقتصادی مشوق هایی برای حمل کالاهای صادراتی با وسایل نقلیه ایرانی پیش بینی نماید.

ماده ۱۳

شورای عالی هماهنگی ترابری کشور در رابطه با اولویت حمل کالاهای وارداتی توسط وسایط نقلیه ایرانی اعم از دریایی ، هوایی ، جاده ای و راه آهن ، دستورالعمل های مربوط را با توجه به نکات زیر تصویب و جهت اجراء به کلیه ارگانهای ذی ربط ابلاغ خواهد نمود:

تعیین روش های مناسب برای کاهش تشریفات اداری و استفاده از ابزارهای اقتصادی به منظور گرایش صاحبان کالا به استفاده بیشتر از ناوگان ایرانی.

ایجاد تسهیلات برای وسایل نقلیه ایرانی.

ماده ۱۴

گمرک ایران مسوول اجرای ماده ۷ قانون مقررات صادرات و واردات خواهد بود و موظف است آمار کالاهای ترانزیت شده از این گونه محل ها را هر سه ماده اعلام نماید.

سازمان بنادر و کشتیرانی ، شرکت انبارهای عمومی و سایر سازمانها و شرکتهایی که در ارتباط با اجرای این ماده هستند، مکلف به تبعیت از دستورهای گمرک می باشند.

ماده ۱۵

اهالی نقاط جمعیتی متصل به مرزهای جنوب و جنوب شرقی کشور که در این نقاط ساکن هستند با دریافت کارت مبادلات مرزی مشمول تسهیلات مبادلات مرزی خواهند بود.

تبصره ۱

نقاط جمعیتی موضوع این ماده به نحوی که حداکثر ( ۱۲۰۰۰۰۰ ) نفر مشمول تسهیلات مبادلات مرزی شوند ، توسط وزارت کشور تعیین و به گمرک اعلام می گردد.

تبصره ۲

کارت مبادلات مرزی توسط اداره بازرگانی محل و در صورت نبودن آن بخشداری محل در اسفند ماه هر سال تا پایان فروردین ماه سال بعد از به نام سرپرست خانواده صادر می گردد و به مدت یکسال اعتبار دارد . تمدید کارت های مبادلات مرزی برای سالهای بعد موکول به انجام تشریفات مقرر در این ماده می باشد.

تبصره ۳

نوزادان خانواده های دارنده کارت مبادلات مرزی در صورتی که عضور ششم به بعد خانواده باشند، مشمول تسهیلات مبادلات مرزی نخواهند بود.

ماده ۱۶

دارندگان کارت مبادلات مرزی میتوانند با تحویل کارت خود به شرکت تعاونی مرزنشینان محل ، در آن عضور شوند. شرکت تعاونی پس از دریافت کارت ، مهر خود را در محل مخصوص روی کارت خواهد زد.

شرکت مذکور فهرستی از کارتهایی را که دریافت و مهر نموده تهیه کرده و به تایید اداره بازرگانی یا بخشداری محل می رساند.

شرکت تعاونی می تواند با ارائه فهرست مذکور به میزان مجموع سهمیه اعضای خود در چهارچوب مقررات مربوط اقدام به مبادله مرزی نماید.

خانواده هایی که کارت آنها توسط تعاونی مهر نشده و مایل به عضویت در تعاونی نیستند یا تعاونی در محل آنان تشکیل نگردیده است میتوانند با ارائه کارت خود بدون حق توکیل در حد سهمیه تعیین شده مبادله مرزی نمایند.

تبصره

شرکت های تعاونی مرزنشیان میتوانند همانند سایر اشخاص حقوقی، خارج از مقررات مربوط به مبادلات مرزی در چهارچوب مقررات عمومی صادرات و واردات اقدام به صادرات و واردات کالا نمایند.

ماده ۱۷

دارندگان کارت مبادلات مرزی یا شرکت تعاونی آنان مجازند کلیه کالاهایی را که صدور آنها مجاز است یا با صادرات آنها موافقت کلی شده است با رعایت سایر مقررات صادر کرده و در مقابل، در حد سقف ارزشی یک میلیون ( ۱۰۰۰۰۰۰ ) ریال در سال برای هر نفر بدون اخذ مجوزهای مقرر در جداول مقررات صادرات و واردات طبق فهرست زیر اقدام به واردات کالاهای مورد نیاز خود بنمایند.

الف – «فهرست کالاهای قابل ورود توسط دارندگان کارت مبادلات مرزی یا تعاونیهای مرزنشینان و میزان معافیت گمرکی آنها.»

۱-برنج خوراکی – (۵۰) کیلوگرم برای هر نفر در سال با معافیت کامل حقوق گمرکی و سودبازرگانی .

۲-روغن نباتی خوراکی (جامد و مایع) با رعایت تاریخ مصرف و استاندارد مربوط – (۱۵) کیلوگرم برای هر نفر در سال با معافیت (۵۰%) حقوق گمرکی و سود بازرگانی.

۳-چای سیاه (۲) کیلوگرم برای هر نفر در سال با معافیت کامل حقوق گمرکی و سود بازرگانی.

۴-قند و شکر جمعا (۲۰ ) کیلوگرم برای هر نفر در سال با معافیت (۵۰%) حقوق گمرکی و سود بازرگانی .

۵-تمرهندی (۵ ) کیلوگرم برای هر نفر در سال فقط برای نقاط ساحلی مشمول، با معافیت (۵۰%) حقوق گمرکی و سود بازرگانی

۶-ادویه (شامل زردچوبه، فلفل سیاه، زنجبیل، هل، میخک و دارجین)- جمعا (۳ ) کیلوگرم برای هر نفر در سال با معافیت (۵۰%) حقوق گمرکی و سود بازرگانی .

۷-چرخ خیاطی خانگی دستی یا صنعتی کامل – یک دستگاه برای هر پنج نفر در سال با معافیت (۵۰%) حقوق گمرکی و سود بازرگانی .

۸-فلاسک چای – یک دستگاه برای هر پنج نفر در سال با معافیت (۳۰%) حقوق گمرکی و سود بازرگانی .

۹-شیشه فلاسک چای – یک عدد برای هر پنج نفر در سال با معافیت (۳۰%) حقوق گمرکی و سود بازرگانی.

۱۰- فانوس بادی – یک عدد برای هر پنج نفر در سال با معافیت (۵۰%) حقوق گمرکی و سود بازرگانی .

۱۱- چوب چهارتراش فقط برای نقاط ساحلی مشمول – بدون محدودیت.

۱۲- چوب ساج برای لنج سازی – بدون محدویت.

۱۳- موتور برای قایق و لنج باری و صیادی یا قطعات منفصله آن – بدون محدویت.

۱۴- میخ مخصوص لنج سازی – بدون محدودیت.

۱۵- دستگاه و ابزار نجاری برای لنجسازی یا قطعات منفصله آن– بدون محدودیت.

۱۶- روغن سیفه برای مصرف در لنج – بدون محدودیت.

۱۷- سیم گرگور برای ساخت قفس صید ماهی – بدون محدودیت.

۱۸- لاستیک رویی و تویی برای وسایل نقلیه – یک حلقه توپی و یک حلقه رویی برای هر نفر در سال.

۱۹- قلاب ماهیگیری به میزان مصرف سالانه افرادی که به کار صید ماهی اشتغال دارند با رعایت ضوابط شیلات.

۲۰- موتور ژنراتور برق تا (۲۰) کیلو وات برق – یک دستگاه برای هر (۲۰) نفر در سال با معافیت (۲۵%) حقوق گمرکی و سود بازرگانی.

۲۱- کمپرسور یخچال و کولر – یک دستگاه برای هر (۱۰) نفر در سال با معافیت (۳۰%) حقوق گمرکی و سود بازرگانی .

۲۲- قطعات یدکی ماشین آلات کشاورزی – بدون محدودیت.

۲۳- کولر گازی برای هر خانوار یک عدد.

ب – شرایط ورود:

۱-ساخت یا محصول کشورهای ممنوع المعامله نباشد.

۲-مجوزهای مربوط به بهداشت انسانی، حیوانی و نباتی و استاندارد (در چهارچوب مقررات مربوط) و گواهی سازمان انرژی اتمی ایران (در چهارچوب دستورالعمل مورد تفاهم این سازمان با وزارت تعاون که به گمرک اعلام می گردد) اخذ شود.

تبصره

هرگونه تغییر در جهت افزایش یا کاهش اقلام فهرست موضوع این ماده و میزان معافیت گمرکی آنها با تصویب هیات وزیران صورت خواهد گرفت.

ماده ۱۸

کالاهای مورد نیاز خانواده های ملوانان:

استفاده از مزایای موضوع ماده ۱۰ قانون توسط کارکنان و ملوانان شناورها که بین سواحل جمهوری اسلامی ایران و سایر کشورها تردد می کنند منوط به داشتن کارت شناسایی معتبر از سازمان بنادر و کشتیرانی است.

کارکنان و ملوانانی که کارت مذکور را داشته باشند، از مزایای شرکتهای تعاونی مرزنشینان یا خانواده های مرزنشین برخوردار می باشند و می توانند به تعداد افراد تحت تکفل خود کالاهای قابل ورود شرکت ها یا خانواده های مذکور را با رعایت شرایط مقرر و با استفاده از تسهیلات پیش بینی شده وارد و ترخیص نمایند.

ماده ۱۹

افراد ساکن بخش های مرزی کشور که سه سال مستمر در این مناطق سکونت داشته و دارای اهلیت مندرج در ماده (۲۱۱) قانون مدنی برای خرید و فروش کالا می باشند می توانند با دریافت کارت پیله وری به نام خود، نسبت به مبادلات مرزی در چهارچوب مقررات ماده (۲۱) اقدام نمایند.

تبصره

کارت پیله وری توسط اداره بازرگانی محل صادر می گردد و دارای یکسال اعتبار از تاریخ صدور، می باشد.

ماده ۲۰

دارندگان کارت پیله وری می توانند بدون حق توکیل ، ظرف یکسال اعتبار کارت خود ، کالاهایی را که صادرات آنها مجاز با صادرات آن ها موافقت کلی شده است ، با رعایت مقررات مربوط به کشور یا کشورهای مقابل محل سکونت خود صادر کرده و در مقابل کالاهای صادر شده ، کالاهای مجازیا مشروط مورد نیاز خود را که فهرست آن توسط وزارت بازرگانی تهیه و اعلام می گردد با کسب مجوزهای مربوط در جداول مقررات صادرات و واردات و پررداخت حقوق گمرکی و سود بازرگانی مربوط ، از کشورهای مذکور و مناطق آزاد تجاری و صنعتی یا مناطق ویژه حراست شده گمرکی وارد و ترخیص نمایند.

ماده ۲۱

کارگران و ایرانیان شاغل در خارج کشور که دارای کارنامه شغلی از وابسته کار جمهوری اسلامی ایران در کشور متوقف فیه یا وزارت کار و امور اجتماعی هستند ، مجازند سالانه جمعا تا سقف ارزشی بیست میلیون ( ۲۰۰۰۰۰۰۰ ) ریال ماشین آلات صنعتی ، ابزار آلات و مواد اولیه به استثنای اقلام موضوع فهرست زیر را با کسب مجوز وابسته کار یا وزارت کار و امور اجتماعی و بدون انتقال ارز از طریق کلیه مبادی ورودی کشور با پرداخت حقوق گمرکی و سود بازرگاین یا از طریق مناطق آزاد تجاری – صنعتی یا مناطق ویژه حراست شده گمرکی و با استفاده از (۴۰%) معافیت سود بازرگانی در مورد ماشین آلات و ابزار و (۲۰%) معافیت سود بازرگانی در مورد مواد اولیه، بدون ارائه کارت بازرگانی و بدون اخذ مجوزهای مقرر در جداول مقررات صادرات و واردات ، با رعایت سایر مقررات مربوط از گمرک ترخیص نمایند. برای ترخیص ، ارائه کارنامه شغلی و مجوز وابسته کار یا وزارت کار و امور اجتماعی کافی است و حضور دارنده کارنامه شغلی الزامی نمی باشد.

تبصره ۱

کارگران و ایرانیان شاغل در خارج کشور که مشمول این ماده می باشند می توانند عاملیت واردات کالا را به تعاونی کارگران شاغل در خارج کشور یا در صورت نبودن تعاونی به اشخاص دیگر واگذار کنند.

تبصره ۲

واردات کالا توسط کارگران یاد شده و ایرانیان شاغل در خارج کشور از سایر مبادی ورودی کالا و یا مازاد بر سقف مندرج در این ماده مطابق مقررات عمومی کشور خواهد بود.

ماشین آلات ، ابزار آلات و مواد اولیه کار ورود آنها توسط کارگران و ایرانیان شاغل در خارج از کشور غیر مجاز است.

دستگاه چاپ ملخی.

دستگاه چاپ روی نایلون.

دستگاه بستنی یخی اتوماتیک.

دستگاه چاپ طلاکوب صحافی.

ماشین بالانس تعمیر گاهی.

مولتی تیلر

روتوتیلر.

مبدل های حرارتی .

چرخ خیاطی برقی خانگی.

ماشین ساخت درب چوبی.

ماشینهای خراطی چوب.

مینی لودر

کانال کن.

انواع دیگهای بخار، دیگهای چدنی، مبدل ههای حرارتی و غیره.

خشک کن های غلات و علوفه و سبزیجات (ثابت و متحرک).

ماشین الات کشتار دام و طیور و سردخانه.

ماشین آلات و تجهیزات تولید خوراک دام و طیور

ماشین آلات و تجهیزات جوجه کشی.

ماشین آلات برداشت علوفه نظیر چاپر- بیلر – موور.

چاپر خودرو علوفه.

نیشکر و سورتینگ و بسته بندی میوه.

انواع ماشین آلات تبدیل و پروسس.

انواع موتور پمپ و الکتروپمپ.

انواع کمپرسور باد و پمپ های خلاء.

انواع پمپ ها.

انواع سختی سنج.

انواع اتوکلاوها.

انواع پرس های ضربه ای، هیدرولیکی، قیچی، گیوتین.

پرس بریک، لوله و آرماتور خم کن و آرماتوربر.

ماشین الات تولید چرم.

ماشینهای سند پلاست و شات پلاست.

ماشین آلات تولید سوسیس و کالباس.

انواع لباسشویی های صنعتی.

دستگاه شیرینگ رپ.

الکتروموتورهای سه فاز با ۳۰ اسب.

دستگاههای رنگرزی پارچه و نخ.

دستگاههای تولید فرش ماشینی.

ماشینهای بافندگی پارچه بجز Water jet, Air jet

انواع الکتروموتور گیربکس دور ثابت و متغیر و حلزونی.

انواع جرثقیل های پشت کامیونی.

انواع بالابرهای صنعتی و ساختمانی و آسانسورها.

جرثقیل های موبیل کمتر از ۳۰ تن.

ماشین آلات بوجاری آرد و غلات.

کمپرسورهای فریونی.

ماشینهای سنگبری .

انواع بذرکار و ردیف کار.

ریگ و رویتواتور و کلتیراتور.

انواع سم پاش (پشتی موتوری، فرغونی، زنبه ای، پشتی تراکتوری).

فاروئو.

کاشت و برداشت سیب زمینی.

ماشینهای عمل آوری پسته.

مرزکش.

انواع تریلر.

شعله افکن.

انواع دیسک ها.

کولر.

مته چاله کن.

انواع خرمنکوب.

سفید کن برنج.

انواع تراش انیورسال.

صفحه تراش کورس دار.

اره لنگ.

انواع فرزانیور سال افقی – عمودی.

دریل رادیال.

دریل ستونی.

سنگ سمباده رومیزی و ماشین آلات سنگ تخت و سنگ گرد.

آچار تخت و آچار رینگ.

انواع انبردست، دم باریک، فازمتر ، پیچ گوشتی، انبر کلاغی، آچار فرانسه.

انواع شیر آلات و اتصالات.

نواع لیفتراک غیر برقی.

انواع دستگاههای تزریق پلاستیک.

انواع الکتروموتورهای تک فاز تا چهار کیلووات.

انواع تراکتور بین ۵۰ تا ۱۰۰ قوه اسب.

گاو آهن اعم از یک طرفه و دو طرفه.

مواد پرتوزاویون زا.

ماده ۲۲

بازارچه مرزی محوطه ای است محصور ، واقع در نقطه صفر مرزی و در جوار گمرکات مجاز به انجام تشریفات ترخیص کالا از گمرک یا مکانهایی که طبق تفاهم نامه های منعقد شده بین جمهوری اسلامی ایران و کشورهای همجوار تعیین می شود.

اهالی دو طرفه مرز می توانند تولیدات و محصولات کشور را با رعایت مقررات صادرات و واردات برای داد و ستد در این بازارچه ها عرضه نمایند.

تبصره ۱

استقرار گمرک در درب ورود و خروج بازارچه ضروری است و اعمال مقررات صادرات و واردات و نظارت بر رعایت آن در بازارچه، بر عهده گمرک می باشد.

تبصره ۲

تاسیس بازارچه مرزی ضمن رعایت اولویت های مقرر در قانون باید مسبوق به تفاهم نامه های منعقد شده دو جانبه با کشورهای همجوار باشد و پس از تصویب کمیسیون اقتصاد هیات دولت صورت گیرد.

تبصره ۳

فهرست کالاهای قابل داد و ستد در بازارچه و میزان ارزشی آنها را وزارت بازرگانی با در نظر گرفتن امکانات و نیازمندیهای استانهای مرزی و تفاهمات به عمل آمده با کشور مقابل و مقررات صادرات و واردات کشور، تهیه و اعلام می نماید.

تبصره ۴

ورود و خروج کالا به بازارچه ها منوط به رعایت کلیه قوانین و شرایط مقرر برای ورود و صدور کالا است و کالاهای وارداتی به کشور از طریق بازارچه ها مشمول تخفیف یا معافیت حقوق گمرکی و سود بازرگانی نمی باشند ، مگر اینکه تخفیف یا معافیت به اعتبار وارد کننده یا نوع کالا تعلق گیرد.

ماده ۲۳

ایجاد تاسیسات اداری و زیر بنائی ، همچنین تاسیسات مورد نیاز گمرک برای استقرار ماموران خود و سایر سرمایه گذاری ها در بخش ایرانی بازارچه مرزی ، به عهده استانداری است ولی از نظر احداث بازارچه در نقطه صفر مرزی، چگونگی حفظ انتظامات و کنترل تردد افراد باید با مرزبانی هماهنگی لازم به عمل آید.

تبصره

چگونگی فعالیت و تردد افراد به بازارچه را استانداری محل با صدور مجوز مشخص میکند.

ماده ۲۴

مهلت ورود موقت مواد اولیه و لوازم بسته بندی:

مهلت صدور کالاهای ساخته شده از مواد اولیه موضوع ماده ۱۲ قانون یا کالاهای تکمیل ، آماده سازی یا بسته بندی شده یا کالاهای موضوع ماده مذکور یکسال از تاریخ ورود مواد می باشد.

این مهلت در مورد کالاهایی که نیاز به زمان بیشتری دارند با تشخیص و موافقت وزارتخانه تولیدی ذی ربط تا یک سال دیگر قابل تمدید است.

در صورتی که وارد کننده بخواهد مواد وارد شده را مصروف کالای صادراتی دیگری غیر آنکه قبلا به گمرک اعلام نموده بود ، بنماید باید موضوع را به اطلاع گمرک برساند و موافقت گمرک را جلب نماید.

چنانچه کالای ساخته شده ظرف مهلت مقرر صادر نشود و برای گمرک محرز گردد که وارد کننده مواد وارد شده را به مصرف دیگری رسانیده است علاوه بر تعقیب برای استیفای حقوق دولت براساس قوانین مربوط تحت تعقیب قرار خواهد گرفت.

تبصره

برای ورود موقت کالاهای موضوع این ماده گمرک با رعایت قانون امورگمرکی و آیین نامه اجرایی آن تعهد یا سفته معتبر اخذ خواهد کرد.

ماده ۲۵

دستور العمل استرداد:

در صورتی که مقدار مواد اولیه ، اجزا و قطعات ، لوازم بسته بندی و سایر کالاهای خارجی مصرف شده در تولید ، آماده سازی و بسته بندی کالای صادراتی برای گمرک مشخص باشد باید براساس قیمت روز (بر مبنای سیف) مواد اولیه مثل یا مشابه مواد مذکور و درصد حقوق گمرکی ، سود بازرگانی و سایر عوارض متعلق به آنها در آن تاریخ ، میزان مبلغ قابل استرداد را محاسبه و نسبت به مسترد نمودن آن اقدام نماید.

چنانچه مقادیر مواد بکار رفته برای گرمک مشخص نباشد باید از وزارتخانه تولیدی ذی ربط استعلام و براساس آن مبلغ قابل استرداد را محاسبه نماید.

گمرک موظف است ظرایف مورد عمل خود و ضرایبی را که از طریق وزارتخانه تولیدی ذی ربط بدست می آورد از طریق مجاری مربوط به اطلاع سازمانهای ذی ربط و بازرگانان برساند. گمرک همچنین موظف است ضرایب مذکور را در مجموعه هایی گرد آوری و تکثیر نموده و در اختیار متقاضیان قرار دهد.

در مواردی که صادر کننده به نظر گمرک یا وزارتخانه تولیدی معترض است می تواند راسا موضوع را به کمیسیون موضوع تبصر یک ماده ۱۴ قانون که به مسوولیت مرکز توسعه صادرات ایران در آن مرکز تشکیل می گردد منعکس نماید.

تبصره ۱

کالاهایی که ساخت ایران نبوده و فقط تکمیل، آماده سازی یا بسته بندی آنها در ایران صورت گرفته باشد نیز مشمول این ماده خواهد بود.

تبصره ۲

ایفای تعهدات موضوع ماده ۱۲ قانون از لحاظ مقدار یا تعداد کالای وارد شده به صورت ورود موقت براساس ضرایب موضوع این ماده محاسبه خواهد شد.

ماده ۲۶

محصولات پایین دستی نفت شامل:

نفت خام ، نفت کوره ، نفت سفید ، گازوئیل ، بنزین از لحاظ پیمان یا تعهد ارزی مشمول مقررات خاص خود می باشد.

صادرات سایر فرآورده های حاصل از نفت و کلیه کالاهای دیگر از پیمان ارزی معاف خواهد بود.

ماده ۲۷

فهرست و شرایط کالاهای قابل ورود با ارز صادراتی :

ورود کالاها و مواد مشروح زیر در مقابل صادرات و با ارائه پروانه گمرکی مجاز است:

مواد اولیه ، اجزاء و قطعات ، ماشین آلات و ملزومات خط تولید ، روغن نباتی ، برنج خوراکی ، گوشت قرمز، کودهای شیمیایی ، سموم دفع آفات نباتی ، دارو ، واکسن های انسانی و دامی ، ذرت ، پودر ماهی ، کنجاله سویا ، کاغذ چاپ و تحریر ، قطعات یدکی خودرو ،  لاستیک وسایل نقلیه ، چوب ، شکر ، کره و سایر کالاهای ضروری که توسط وزارت بازرگانی به صورت عام تعیین و اعلام خواهد شد.

تبصره

مهلت استفاده از پروانه صادراتی یا کسب مجوز وزارت بازرگانی یک سال از تاریخ صدور می باشد.

کالاهای موضوع این ماده را می توان به میزان ارزشی که در پروانه صادراتی مندرج است، وارد نمود.

واگذاری پروانه صادراتی به سایر وارد کنندگان مجاز برای واردات کالاهای فوق بلامانع است.

ماده ۲۸

مابه التفاوت و سایر دریافتی های قابل ادغام در سود بازرگانی:

وزارت بازرگانی و وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف هستند کار ادغام مابه التفاوت سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان و عوارض گمرکی موضوع ماده ۱۵ قانون را با ملاک قرار دادن حدود رقم ریالی آنها قبل از تصویب قانون اجازه تعیین میزان حقوق گمرکی و سود بازرگانی کالاهای وارداتی مصوب ۲۷/۷/۱۳۷۲ مجلس شورای اسلامی تا خرداد ماده سال ۱۳۷۳، در سود بازرگانی به اتمام رسانده و برای اجراء در سال آینده به گمرک ابلاغ نمایند.

تا ابلاغ میزان سود بازرگانی قابل دریافت براساس ادغام مبالغ فوق الذکر، دریافتی های مذکور به میزان مبلغ ریالی آنها براساس ماخذ قبلی قابل وصول خواهد بود.

تبصره

به وزارت راه و ترابری اجازه داده می شود قطعات یدکی هواپیماها و تجهیزات و ابزارهای مخصوص تعمیراتی و تجهیزات ناوبری هوایی را با معافیت از پرداخت سود بازرگانی ترخیص نماید.

ماده ۲۹

زمان اجرای تغییرات سود بازرگانی:

کالاهایی که در زمان ابلاغ تغییرات سود بازرگانی به گمرک ایران ، در گمرک موجود باشد مشمول تغییرات خواهد بود.

ماده ۳۰

بررسی قیمت جهت ثبت سفارش:

در صورتی که بررسی قیمت کالاهای وارداتی در مراحل سفارش ضرورت پیدا کند متقاضی بررسی قیمت می تواند از نظر کارشناسان یا سوابق گمرک براساس قانون امور گمرکی و آیین نامه اجرایی آن استفاده نماید.

ماده ۳۱

مسافران ایرانی یا غیر ایرانی که از خارج کشور یا مناطق آزاد تجاری صنعتی به کشور می آیند علاوه بر اسباب سفر و اشیای شخصی مستعمل که به شرط غیر تجاری بودن از حقوق گمرکی و سود بازرگانی معاف است  ، می توانند یکبار در سال تا سقف ارزشی معادل ( ۸۰ ) دلار کالا وارد و با استفاده از معافیت حقوق گمرکی و سود بازرگانی و در دفعات بعد تا سقف ارزشی معادل ( ۸۰ ) دلار بدون معافیت ، ترخیص نمایند.

مشروط بر اینکه کالاهای وارده شده از نوع کالاهای ممنوع شرعی و قانونی نبوده و جنبه تجاری نیز نداشته باشد.

تبصره ۱

یک دستگاه کامپیوتر دستی یا کیفی همراه مسافر جزو لوازم شخصی وی تلقی می گردد.

تبصره ۲

یخچال ، یخچال فریزر  ، فریزر ، کولر ، ماشین لباسشویی ، ماشین ظرفشوئی ، اجاق گاز ، تلویزیون ، ویدئو ، دوربین ویدئو و سرویس ظرف و همراه مسافران مذکور، مشمول حقوق گمرکی و دو برابر سود بازرگانی بوده همچنین آن قسمت از کالاهای همراه مسافر که مازاد تشخیص می گردد به استثنای کالاهای ممنوع شرعی و قانونی ، به شرط غیر تجاری بودن با پرداخت حقوق گمرکی و دو برابر سود بازرگانی قابل ترخیص است.

تبصره ۳

کالاهایی که براساس فهرست کالاهای مسافری وزارت بازرگانی قاب لترخیص نباشند ، مشمول تسهیلات این ماده نخواهند بود.

ماده ۳۲

کالای همراه مسافر خروجی :

مسافران خروجی اعم از اینکه ایرانی باشند یا خارجی می توانند علاوه بر وسایل سفر و لوازم شخصی ، کالاهای ایرانی به هر میزان و کالای غیر ایرانی تا سقف مقرر در آیین نامه مسافران ورودی را همراه ببرند مشروط بر آنکه هر دو گروه کالا جنبه تجاری پیدا نکند.

تبصره ۱

خروج اشیای عتیقه و کتب خطی ممنوع است.

تبصره ۲

هر مسافر می تواند یک قطعه قالی یا دو قطعه قالیچه دست باف جمعا تا ۱۲ متر مربع همراه خود از کشور خارج نماید.

تبصره ۳

خارجیانی که بطور رسمی در ایران به کار یا تحصیلات حوزوی یا دانشگاهی اشتغال دارند در پایان کار یا تحصیل می توانند لوازم منزل خود را در حد متعارف بدون ارائه مجوز یا کارت بازرگانی از کشور خارج نمایند.

ماده ۳۳

قیمت کالاهای صادراتی:

وزارت بازرگانی موظف است قیمت کالاهای صادراتی و تغییرات آن را براساس حدود قیمت روش آنها در بازارهای بین المللی تعیین و برای استفاده آماری به گمرک ایران اعلام نماید.

این قیمت ها فقط برای استفاده آماری گمرک پس از خروج کالاست.

در مواردی که گمرک قیمت صادراتی کالا را در دست ندارد، باید پس از انجام تشریفات صدور و خارج شدن کالا از وزارت بازرگانی نسبت به استعلام قیمت اقدام نماید.

ماده ۳۴

ارسال نمونه کالا:

ارسال کالا اعم از ساخت داخل یا خارج به عنوان نمونه تجاری ، یا برای آزمایش ، تجزیه یا تعمیر در صورتی که حجم تجاری نداشته و از انواع ممنوع الصدور شرعی یا قانونی نبوده و از نوع عتیقه نیز نباشد ، بدون مطالبه کارت بازرگانی ، و مجوز صدور بالامانع است و مازاد بر آن با کسب مجوزهای لازم و رعایت مقررات مربوط میسر خواهد بود.

در صورتی که خروج کالا از این طریق در رابطه با کالاهایی ، در مجموع به صورت یک جریان تجاری در آید وزارت بازرگانی می تواند فهرست آن کالاها را برای جلوگیری از خروج به گمرکات اعلام نماید.

ماده ۳۵

خروج کالا برای شرکت در نمایشگاههای خارجی:

کالاهایی که با تایید مرکز توسعه صادرات ایران به منظور عرضه در نمایشگاههای خارجی به خارج از کشور ارسال می گردد ، بدون مطالبه کارت بازرگانی و مجوز صدور با رعایت سایر مقررات ، قابل خروج از کشور می باشد.

ماده ۳۶

صدور کتب ، نشریات فیلم ، نوار ، تابلو نقاشی و سایر آثار فرهنگی و هنری :

صدور کتب و نشریات ، فیلم و نوار که نشر و پخش آنها در کشور ممنوع نیست ، مجاز است.

صدور تابلو نقاشی و سایر آثار فرهنگی با مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد ، اسلامی مجاز می باشد.

ماده ۳۷

صدور کالا از طریق پست:

ارسال کالا از طریق پس با حفظ جنبه غیر تجاری به استثنای کالاهایی که شرعا یا قانونا ممنوع الصدور هستند بدون مطالبه کارت بازرگانی و مجوز صدور به هر میزان از لحاظ قیمت با رعایت سایر مقررات مجاز است.

چنانچه خروج برخی کالاها از این طریق به صورت یک جریان تجاری در آید وزارت بازرگانی می تواند فهرست کالاهای مذکور را برای جلوگیری از خروج آنها به گمرک اعلام نماید.

تبصره

سقف میزان کالای خارجی قابل ارسال از طریق پست حداکثر ۸۰ دلار برای هر نفر خواهد بود.

ماده ۳۸

واردات قطعی کالا به صورت بدون انتقال ارز:

قطعات یدکی ، ابزار برشی ، قالب نویا مستعمل و نمونه کالا ( برای تحقیق و کپی برداری ) برای واحدهای تولیدی ، آموزشی یا تحقیقاتی همچنین نمونه دارو ( فرآورده های دارویی ، مواد اولیه و مواد جانبی ) و مواد بسته بندی آن و تجهیزات و ملزومات پزشکی و آزمایشگاهی و بهداشتی ، شیر و غذای کودک و کتب و نشریات و تجهزات آزمایشگاهی و ملزومات تحقیقاتی علمی برای دانشگاه های علوم پزشکی در صورتی که جنبه تجاری نداشته باشد راسا به نام واحد تولیدی یا موسسه آموزشی یا تحقیقاتی مربوط قابل ورود و ترخیص است.

در صورت کسر تخلیه ، ضایعات کالای وارداتی و مغایرت کالای وارداتی با کالای سفارش شده که فروشنده خارجی ملزوم به ارسال کالای مجانی برای جبران خسارت می گردد ، کالای ارسالی با تشخیص وزارتخانه تولیدی ذیربط و موافقت وزارت بازرگانی مشمول این بند خواهد بود.

در مواردی که خریدار موفق به اخذ تخفیف از فروشنده شود با مشخص نمودن ارتباط مورد با واردات قبلی خود، واردات و ترخیص کالای ارسالی بابت تخفیف با تشخیص گمرک ایران و موافقت وزارت بازرگانی بلامانع است.

کاتالوگ ، بروشور ، تقویم کتابچه حاوی مشخصات فنی و تجاری کالا ، اسناد مربوط به حمل کالا ، نقشه ای فنی و نمونه های فاقد بهای ذاتی ( نظیر تابلو منسوجات و غیره ) بدون پرداخت سود بازرگانی و بدون کسب مجوزهای مقرر در جدول ضمیمه این آیین نامه قابل ترخیص می باشد.

کالاهای مورد نیاز پیمانکاران و مشاوران، با تشخیص و موافقت سازمان دولتی زیربط و موافقت وزارت بازرگانی قابل ورود و ترخیص است.

ورود و ترخیص موقت یا قطعی کتب و نشریات و سایر محصولاات صنعت چاپ ، تکثیر و کپی برداری در زمینه های علمی و فنی با موافقت وزارت فرهنگ و آموزش عالی و وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی حسب مورد و در سایر زمینه ها با موافقت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بدون ارائه هیچگونه مجوز دیگری قابل انجام است.

ماده ۳۹

ورود کالا از طریق پست:

ترخیص کالاهایی که از طریق پست وارد می شود به استثنای اقلامی که ورود آنها شرعا یا قانونا ممنوع است مشروط بر آنکه جنبه تجاری پیدا نکند تا ۵۰۰۰۰ ریال به نام هر نفر با پرداخت حقوق گمرکی و سود بازرگانی به میزان مقرر در جدول مقررات صادرات و واردات ، بدون مطالبه، کارت بازرگانی و مجوزهای مقرر در جدول مقررات صادارت و واردات بلامانع است

در صورتی که ورود کالا از این طریق به صورت یک جریان تجاری درآید یا مشکلات دیگری را برای کشور ایجاد کند وزارت بازرگانی می تواند با هماهنگی وزارت پست و تلگراف و تلفن فهرست کالاهای مذکور را برای جلوگیری از ترخیص به گمرک اعلام نماید.

تبصره

ورود کالاهای موضوع ماده ۳۹ (بدون انتقال ارز) از طریق پست نیز امکان پذیر می باشد.

ماده ۴۰

مدت اعتبار ثبت سفارش وزارت بازرگانی و حداکثر مدت اعتبار برای اعتبارات اسنادی و بروات اسنادی:

مدت اعتبار ثبت سفارش وزارت بازرگانی توسط وزارت بازرگانی تعیین و اعلام می شود و مدت اعتبار اعتبارات اسنادی و بروات اسنادی توسط بانک مرکزی تعیین و اعلام خواهد گردید. مهلت های مذکور که در ابتدای هر سال توسط وزارت بازرگانی و بانک مرکزی حسب مورد تعیین و اعلام می گردد برای کلیه سازمانهای ذیربط لازم الرعایه خواهد بود. موارد خاص با توافق طرفین انجام خواهد شد.

تبصره ۱

تمدید اعتبارات اسنادی و ثبت سفارش که واردات کالای موضوع آنها ممنوع می گردد یا شرط ورود آنها در جهت محدودیت تغییر می کند منوط به موافقت وزارت بازرگانی است.

تبصره ۲

حداکثر مهلت حمل کالاهای تجاری از محل بروات اسنادی از تاریخ ثبت سفارش در بانک توسط بانک مرکزی تعیین می شود.

ماده ۴۱

گشایش اعتبار در بانک:

به استثنای کالاهای قابل ورود به صورت بدون انتقال ارزی و کالاهای قابل ورود در مقابل صادرات، ورود سایر کالاها منوط به گشایش اعتبار در بانک می باشد، چنانچه کالاهای مذکور بدون گشایش اعتبار وارد شده باشد برای ترخیص آنها علاوه بر ارائه مجوزهای ورود باید اسناد خرید و حمل کالا پس از تودیع سپرده و پیش پرداخت گشایش اعتبار در بانک برای مدت مقرر توسط بانک مذکور ظهرنویسی شود .

ماده ۴۲

چگونگی ورود کالاهای مستعمل:

ورود خودروهای مستعمل از جمله راهسازی در چهارچوب قانون مربوط به آیین نامه اجرایی آن امکان پذیر می باشد.

ورود تجهیزات ، دستگاهها و ماشین آلات مستعمل برای خط تولید با رعایت مقررات مربوط منوط به تائید وزارتخانه تولیدی ذیربط می باشد.

در سایر موارد ورود کالاهای مستعمل با رعایت مقررات مربوط منوط به موافقت کمیسیون موضوع ماده یک این آیین نامه است.

تبصره

گمرک ایران موظف است کالاهای مستعمل موضوع این ماده را بر مبنای قیمت کالای نومشابه، قیمت گذاری نماید.

ماده ۴۳

کمیته توسعه صادرات:

به منظور جلب همکاری و هماهنگی کلیه دستگاههای دولتی و عمومی و اتخاذ سیاستهای لازم جهت ایجاد تسهیلات و تشویق و توسعه صادرات غیر نفتی و سرمایه گذاریهای لازم در این جهت و شناسایی مشکلات و موانع صادرات و کوشش در رفع آنها و حذف تشریفات زائد کمیته ای بنام کیمته توسعه صادرات غیر نفتی مرکب از رئیس جمهور و وزرات بازرگانی ، صنایع ، صنایع سنگین ، کشاورزی ، معادن و فلزات ، نفت، جهاد سازندگی ، تعاون اقتصاد و دارایی کار و امور اجتماعی ، راه و ترابری ، رئیس کل گمرک ایران ، رئیس کل مرکز توسعه صادرات ایران ، رئیس کل بانک مرکزی و رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و رئیس اتاق تعاون تشکیل می گردد.

این کمیته می تواند کمیته های فرعی و تخصیصی تشکیل داده و به آنها تفویض اختیار نماید.

تبصره ۱

لازم است در کمیته مزبور حسب مورد از کارشناسان و نمایندگان صادر کنندگان بخش خصوصی و تعاونی و عمومی دعوت بعمل آمده و بدون داشتن حق راس شرکت نمایند.

تبصره ۲

کمیته مزبور مکلف است کمیته ای را در هر استان زیر نظر استاندار و عضویت نمایندگان ثابت وتام الاختیار دستگاههای مذکور در ماده فوق تشکیل دهد.

تبصره ۳

دبیرخانه کیمته مرکزی توسعه صادرات در مرکز توسعه صادرات ایران مستقر خواهد بود.

ماده ۴۴

خط مشی و چگونگی مصرف و استفاده از وجوه موضوع مواد ۱۹ و ۲۰ قانون به پیشنهاد وزارت بازرگانی و تصویب هیات وزیران تعیین خواهد شد.

ماده ۴۵

جهت کسب آمادگی های لازم برای اجرای ماده ۲۲ قانون ، اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران یا اتاق تعاون حسب مورد موظفند از ابتدای سال ۱۳۷۳ برای آن دسته از صادر کنندگان فرش های ۳۰ رج به بالا که خواستار شناسنامه فرش هستند با رعایت نکات زیر نسبت به صدور شناسنامه مورد تقاضای آنان اقدام نماید.

اطلاعات مربوط به فرش از قبیل: محل و تاریخ بافت، نام نقشه، جنس تار و پود و پرز، نوع گره ، طول عرض، قطر، میزان یک نواختی لبه ها ، ثبات رنگ، به زبانهای فارسی،عربی، انگلیسی، فرانسه و آلمانی در شناسنامه درج گردد.

یک قطعه عکس واضح از فرش مورد تقاضا به صورت رنگی تهیه و به شناسنامه ضمیمه گردد.

اطلاعات موضوع بند (۱) با عکس موضوع بند (۲) پس از مهر شدن توسط اتاق به صورت یک مجموعه غیر قابل تفکیک در آمده و در اختیار متقاضی قرار گیرد.

ماده – مصوبات زیر تنفیذ می گردد.

شماره های ۶۱۰۱۲ مورخ ۱۵/۹/۱۳۶۲ با افزودن عبارت « تشخیص سازمان هواپییمایی کشوری »  قبل از عبارت « موافقت وزارت بازرگانی » – ۶۸۷۵۴ مورخ ۱۶/۱۱/ ۶۲ – ۴۵۰۸ مورخ ۱۱/۷/۶۳ –۶- ۲۴-۶۷۰ /م ن مورخ ۷/۶/۶۳-۶۴۶۳۰ مورخ ۱۶/۹/۶۴-۶۰-۴/۴ – م ن مورخ ۱۲/۸/۶۵-۱۱۲۲۶۴ مورخ ۲۶/۱۲/۶۵-۸۹۰۱۰ / ت

۸۱۰ مورخ ۱۴/۹/۶۸ با افزودن عبارت « بانک مرکزی » بعد از عبارت « نمایندگی بانکها » – ۸۱۳۲۰/ ت ۸۰۸ مورخ ۱۲/۹/۶۸ با افزودن عبارت « پس از کسب نظر سازمان هواپیمایی کشوری » در سطر ماقبل آخر ۴۹۲۴/ت ۹۲/ هـ مورخ ۲۳/۳/۶۹ –۴۶۹۰۲/ت ۱۰۰ ک مورخ ۸/۶/۶۹-۴۵۳۵۴/۲۶۳ هـ مورخ ۱۴/۷/۶۹-۳۴۲۷/ت ۴۵ ک مورخ ۸/۴/۷۰- ۲۷۶۲-۷۰/ م/ت ۱۲۱ هـ مورخ ۱۲/۴/۷۰ – ۴۱۹۸۵ /ت ۲۱۹ هـ مورخ ۴/۶/۷۰ –۷۰۵۰۲ / ت ۵۳۱ هـ مورخ ۱۷/۱۲/۷۰-۱۴۷۶۷-ت ۱۳۹ هـ مورخ ۷/۴/۷۱ – ۱۴۸۴۳/ ت ۱۴۱ هـ مورخ ۸/۴/۷۱-۷۰۶۴/ت ۱۴۳ هـ مورخ ۷/۴/۷۱ – ۵۱۰۶۱ / ت ۴۸۷ هـ مورخ ۲۶/۱۰/۷۱- ۲۹۷۳۱ / ت ۴۵۶ هـ مورخ ۷/۱۰/۷۱ – ۵۸۰۵ / ت ۱۸۲ هـ مورخ ۳/۶/۷۲ – ۵۳۷۲۴ / ت ۲۵۸ هـ مورخ ۱۰/۹/۷۲ – ۶۶۷۹۹ مورخ ۲۴/۱۱/۷۲ – ۹۰۰۷ – ۷۲ / م / ت ۳۷۸ هـ مورخ ۲۴ / ۱۲/ ۷۲ – ۷۵۴۵۷ / ت ۵۴۹/ هـ مورخ ۲۴/۱۲/۷۲.

تبصره سایر تصویبنامه های مربوط به شرایط ورود و صدور کالا ، تخفیف یا معافیت از پرداخت حقوق گمرکی و سود بازرگانی اعم از ممنوعیت متکی به قانون و غیر آن که در این ماده ذکر نشده است لغو می گردد.

حسن حبیبی

معاون اول ریئس جمهور

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران).

walladmin

اشتراک گذاری
نوشته های مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سبد خرید

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

ورود به سایت